REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
P R Y M U S
przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu.

ROZDZIAŁ I.

Przepisy ogólne

§ 1.
1. Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego PRYMUS przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu określa szczegółowe zasady funkcjonowania placówki oraz specyfikę sprawowanej opieki.

2. Placówka Wsparcia Dziennego PRYMUS, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie:
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887),
• ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
• niniejszego regulaminu.
§ 2.
1. Placówka Wsparcia Dziennego jest specjalistyczną placówką w formie świetlicy socjoterapeutycznej .
2. Placówka ma swoją siedzibę w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu przy ul. Dunikowskiego 39.
3. Organem prowadzącym świetlicę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu ul. Sosnowa 25.
4. Nadzór nad Placówką Wsparcia Dziennego w zakresie spraw finansowych, administracyjnych i kadrowych sprawuje Zarząd Stowarzyszenia KALEJDOSKOP w Wałbrzychu.

ROZDZIAŁ II.
Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej
§ 3.
1. Głównym celem Placówki jest wspieranie dziecka i jego rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej podstawowych funkcji.
2. Zajęcia z dziećmi w świetlicy prowadzą wychowawcy lub inne osoby wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu. posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
3. Jeden z wychowawców, wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia, pełni funkcję Kierownika Placówki. który obok pracy wychowawcy wykonuje zadania określone w § 6 pkt. 1statutu.
§ 4.
1. Placówka funkcjonuje przez cały rok (z przerwą w okresie wakacyjnym i ferii zimowych) we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
2. W świetlicy prowadzona jest ewidencja dzieci.
3. Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny.
4. Przyjmowanie dzieci do placówki wsparcia dziennego odbywa się bez skierowania.
§ 5
1. W świetlicy działa stały „zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka”, w skład którego wchodzą: kierownik świetlicy, wychowawca kierujący procesem opiekuńczo - wychowawczym, lub inne osoby wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III.
Specyfika zajęć opiekuńczo - wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego.
§ 6.
1. Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego , w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.
2. W czasie zajęć odbywających się poza terenem świetlicy pod opieką jednego wychowawcy nie może pozostawać więcej niż 10 dzieci.
§ 7.
1. Świetlica organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym np.: muzykoterapia, koła zainteresowań, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozmowy indywidualne oraz realizuje program profilaktyki uzależnień.

2. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się bez skierowania, na podstawie zgłoszenia
przez wychowawcę klasy, na podstawie oceny sytuacji dziecka oraz pisemnej zgody
rodziców.
       3. O rezygnacji ze świadczeń placówki, rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie winni
poinformować placówkę.
§ 8.
I. Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia dziecku:
1. udział w zajęciach socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych oraz
kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz realizuje program profilaktyki uzależnień.
2. oferuje pomoc w nauce,
3. zajęcia komputerowe,
4. zajęcia plastyczne,
5. imprezy okolicznościowe,

6. wycieczki terenowe i wyjścia do kina,

7. prowadzi pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny oraz łagodzi ich
skutki poprzez terapię indywidualną,

8. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,

9. utrzymuje stałą współpracę z rodziną dziecka,

10. prowadzi pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie
pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości dzieci oraz nabywanie
różnych umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania
w dorosłym życiu,

11. kształtuje prawidłowy kontakt dziecka z jego rodziną i środowiskiem

12. w działaniach wychowawczych organizowanych w placówce wraz z dzieckiem,
mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka,

II. Placówka Wsparcia Dziennego stwarza dziecku warunki do:
1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,
2. poszanowania podmiotowości dziecka i wysłuchiwania jego zdania,
3. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
4. uczenia planowania i organizowania czasu wolnego,
5. wyrównywania deficytów rozwojowych,
6. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.
7. prowadzi działania z zakresu profilaktyki uzależnień, poprzez podniesienie świadomości szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu.

III. Ponadto Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia dzieciom:
1. Ubezpieczenie uczestników zajęć w niezbędnym zakresie
2. Stwarza prawidłowe, higieniczne i bezpieczne warunki podczas zajęć.
3. Jeden posiłek dostosowany do pory dnia i przebywania (np. bułka, pączek, soczek, owoc, „Słodki poczęstunek”)
4. Wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć,
3.W miarę możliwości pomoc rzeczową w postaci przedmiotów użytku osobistego, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka w porozumieniu z organizacjami instytucjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

§ 9.
I. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi następującą dokumentację:
1. Roczny plan pracy Placówki,
2. Indywidualny plan pracy,
3. Kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu i opisem sytuacji dziecka,
4. Arkusze obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,
5. Dzienniki zajęć,
6. Dokumentację osobistą dziecka: zgodę rodziców/opiekunów prawnych/na uczęszczanie dziecka do Placówki, wyniki badań, inne wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii itp.,

§ 10.
1.Działalność Placówki może być wspierana działalnością wolontariatu w zakresie i na zasadach określonych w art.11 ust. 1 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 11.
1. Placówka współpracuje w zakresie opieki i wychowania dzieci w szczególności z:
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
2. Wychowawcami klas do których uczęszczają dzieci,
3. Dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym.
4. Sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi oraz z policją i asystentami rodzinnymi w razie potrzeby i w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka ze strony rodziców lub opiekunów prawnych lub innych osób,
5. Organizacjami społecznymi zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci.

ROZDZIAŁ IV.
Prawa i obowiązki dzieci objętych opieką i wychowaniem w świetlicy.
§ 12.
I. Dzieci uczęszczające do Placówki Wsparcia Dziennego mają prawo do:
1. Traktowania ich w sposób sprzyjający poczuciu własnej godności i wartości osobowej,
2. Ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w ich życie prywatne,
3. Poszanowania swobody wyrażania myśli, przekonań religijnych,
4. Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
5. Wyrażania opinii w sprawach, które ich dotyczą,
6. Dostępu do informacji,
7. Pomocy w trudnych sytuacjach w szkole, rodzinie i w środowisku.

II. Dzieci przebywające w Placówki Wsparcia Dziennego mogą tworzyć samorząd.
1. Organizację samorządu dzieci mogą określić w regulaminie przez nie uchwalonym.
2. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród wychowawców zatrudnionych w świetlicy.
3. Samorząd dzieci może przedstawiać kierownikowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki.

§ 13

III. Obowiązkiem dzieci przebywających w Placówce Wsparcia Dziennego jest:
1. Współdziałanie z wychowawcami w programach realizowanych na ich rzecz.
2. Czynny udział w pozostałych zajęciach w Placówce.
3. Poszanowania mienia, dbanie o sprzęt i urządzenia w Placówce.
4. Dbanie o czystość osobistą oraz o porządek i czystość w Placówce i w innych pomieszczeniach udostępnionych im przez Szkołę.
5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do rówieśników oraz opiekunów,

7. Niestosowania przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, wobec innych, a także przeciwdziałania agresji,
8. Troski o własne zdrowie i zachowania zasad bezpieczeństwa,

9. Przestrzegania zasad Regulaminu wychowanków oraz Regulaminu pracowni komputerowej, Sali zabaw, Sali gimnastycznej.         
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe.
§ 14.
1. Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego nie stosują żadnych kar / upomnienie, nagana, itp./ wobec dzieci a wszelkie sporne sprawy z dziećmi oraz pomiędzy dziećmi wychowawcy rozstrzygają w drodze polubownych perswazji.
2. W razie zgłaszanych potrzeb do Placówki Wsparcia Dziennego mogą również uczęszczać dzieci z gimnazjum i uczestniczyć w zajęciach świetlicowych na równych prawach z młodszymi dziećmi.
3. Zmiany w regulaminie świetlicy mogą być dokonywane przez Zarząd Stowarzyszenia KALEJDOSKOP na wniosek wychowawców oraz na uzasadniony wniosek rodziców dzieci.
4. Zmiany nie mogą wykraczać poza ramy przepisów prawnych, powołanych w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
§ 15.

Regulamin wchodzi w życie z dniem …… grudnia 2012 r.

            Niniejszy regulamin zatwierdzam:
Zarząd Stowarzyszenia KALEJDOSKOP w Wałbrzychu

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych