Placówka funkcjonuje przez cały rok (z przerwą w okresie wakacyjnym i ferii zimowych) we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

Placówka Wsparcia Dziennego "Prymus"  jest specjalistyczną placówką w formie świetlicy socjoterapeutycznej.

  Organem prowadzącym świetlicę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu. Działalność jest finansowana ze środków Gminy Wałbrzych.


Pobyt dzieci w świetlicy jest dobrowolny i nieodpłatny

Świetlica organizuje zajęcia: socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym np.: muzykoterapia, koła zainteresowań, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i rozmowy indywidualne oraz realizuje program profilaktyki uzależnień.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia dziecku:

• udział w zajęciach socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych oraz kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz realizuje program profilaktyki uzależnień.
• oferuje pomoc w nauce,
• zajęcia komputerowe,
• zajęcia plastyczne,
• imprezy okolicznościowe,
• wycieczki terenowe i wyjścia do kina,
• prowadzi pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny oraz łagodzi ich skutki poprzez terapię indywidualną,
• organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
• utrzymuje stałą współpracę z rodziną dziecka,
• prowadzi pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości dzieci oraz nabywanie
• różnych umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
• kształtuje prawidłowy kontakt dziecka z jego rodziną i środowiskiem
• w działaniach wychowawczych organizowanych w placówce wraz z dzieckiem, mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka,


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych